Evaluatie Wet Bestuur & Toezicht
Pas de limiteringsregeling voor het aantal commissariaten aan, adviseert het evaluatie-onderzoek.
Evaluatie Wet Bestuur & Toezicht

Het voorzitterschap van de raad van commissarissen (RvC) moet – in het kader van de maximering van het aantal commissariaten dat een persoon mag bekleden – niet een wegingsfactor van 2 hebben, maar van 1,5. Het terugbrengen van de wegingsfactor kan ruimte bieden aan het oplossen van de in de praktijk gesignaleerde rekruteringsproblemen bij het vervullen van vacatures voor voorzittersfuncties. Dit adviseren de onderzoekers die de Wet bestuur en toezicht op zijn werking hebben geëvalueerd aan de Minister voor Rechtsbescherming. Deze wet maximeert het aantal door één persoon uit te oefenen toezichtsfuncties op 5, waarbij het voorzitterschap dubbel telt. De onderzoekers zijn voor de rest vrij positief over de wettelijke limiteringsregeling: deze heeft er namelijk aan bijgedragen dat de concentratie van toezichtsfuncties is afgenomen. De onderzoekers zijn ook positief over de in de wet opgenomen mogelijkheid om het monistische (‘one-tier’) bestuursmodel in te voeren. De onderzoekers concluderen dat dit model “de bruikbaarheid van de NV en de BV in nationale en internationale ondernemingsverhoudingen heeft vergroot”. De onderzoekers geven de minister in overweging de keuze voor het ’one-tier’ bestuursmodel ook voor banken en verzekeraars mogelijk te maken. Het meest kritisch zijn de onderzoekers over de streefcijferregeling inzake minimaal 30% vrouwelijke bestuurders en commissarissen. Zij vinden deze regeling op een aantal punten onduidelijk en vragen aandacht voor het feit dat het voeren van een voorkeursbeleid om het streefcijfer te halen mogelijk strijdig is met de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. De onderzoekers bevelen aan om de ondernemingsraad in de AVA spreekrecht te geven m.b.t. het diversiteitsbeleid in de top van grote ondernemingen. Minister Dekker (Rechtsbescherming) zal het onderzoek betrekken bij de nota n.a.v. het verslag van het momenteel bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen.

 

Lees een apart inhoudelijk artikel van Joost Kramer over de evaluatie van Wet Bestuur & Toezicht in nummer 2-2018 van Goed Bestuur & Toezicht.

Actualiteit
Publicatiedatum
31-01-2018

Reageer