• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Het voordeel van een vicieuze cirkel

Het voordeel van een vicieuze cirkel

Het krachtenveld van toezicht is continu aan verandering onderhevig. Hieronder valt ook de interactie tussen interne en externe toezichthouders en externe accountants. Ondanks het belang van toezicht en interacties tussen verschillende toezichthouders is hiernaar weinig onderzoek gedaan. Daarom hebben wij vanuit het International Center for Financial law and Governance van de Erasmus School of Law specifiek de interacties tussen de interne toezichthouder, externe toezichthouder en de accountant onderzocht in twee semipublieke sectoren (de woningcorporatie en de zorgsector) en in de pensioensector. De reikwijdte van het gehele onderzoek volgt uit figuur 1. Dit artikel is vanuit het perspectief van de interne toezichthouder geschreven, waarbij we als uitgangspositie de Raad van Commissarissen (RvC) gebruiken. Uiteraard geldt het hierna volgende ook voor de andere vormen van intern toezicht (non-executives, raad van toezicht of visitatiecommissie).

 

Uit het onderzoek volgt in grote lijnen dat de rol van de toezichthouders zowel binnen de sectoren zelf (via governance codes), als vanuit de wetgever is verstevigd en geprofessionaliseerd. Over het algemeen is een toename in het contact tussen de RvC, het extern toezicht en de accountant zichtbaar. Deze interacties tussen de externe toezichthouder en de RvC worden veelal als directief vanuit het extern toezicht ervaren. Daarnaast hebben de RvC en de accountant (te) weinig contact met elkaar. Dit varieert uiteraard per sector en hangt mede af van de omvang en complexiteit van de organisatie. Soms is sprake van een daadwerkelijke relatie, maar vaak heeft men enkel losse contactmomenten met het extern toezicht en/of de accountant, zoals bij incidenten of de betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets. Ook al is er geen sprake van een directe relatie of van veelvuldig contact, de bestaande of gewenste interacties tussen deze drie partijen dragen bij aan het verbeteren van het toezicht, zo geven de resultaten van het onderzoek aan. Het gebruik van gezonde tegenspraak helpt om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Alhoewel hier drie partijen bij betrokken zijn, ligt het initiatief toch vooral bij de RvC, door zich bewust te zijn van zijn rol en het voorhanden instrumentarium te benutten.

 

Artikel door Annika Galle, Danielle Oosthoek, Marlène Jans en Auke de Bos.
Dit is een preview, het volledige artikel is te lezen in GB&T 1 2019. Om verder te lezen kun je het digitale artikel kopen of het blad bestellen. 
Actualiteit
Publicatiedatum
26-02-2019

Reageer