Na Code 2016 meer aandacht nodig voor rol van aandeelhouders
Aandeelhouders streven vaak naar lange termijn waardecreatie, maar ervaren ook drempels.
Na Code 2016 meer aandacht nodig voor rol van aandeelhouders

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft haar vierde en tevens laatste rapport aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken. Het rapport is opgesteld ter afsluiting van de zittingstermijn van de Commissie onder voorzitterschap van Jaap van Manen. In dit slotdocument blikt de Commissie terug op de werkzaamheden die zij heeft verricht gedurende de afgelopen vier jaar en gaat het in op actuele corporate governance vraagstukken die nadere aandacht verdienen in de toekomst.

De Commissie concludeert, op basis van een door SEO Economisch Onderzoek uitgevoerd onderzoek, dat beursondernemingen in grote mate rekenschap geven van de nieuwe elementen van de in 2016 herziene Code, zoals lange termijn waardecreatie, cultuur en aanpassingen in risicomanagement.

Nu beursondernemingen goed op weg zijn met de Code 2016 vindt de Commissie het tijd om nadere aandacht te geven aan de rol en betrokkenheid van aandeelhouders, met name ten aanzien van lange termijn waardecreatie. De Commissie heeft Erasmus Universiteit opdracht gegeven dit nader te onderzoeken. Een belangrijke conclusie die in het onderzoek naar voren komt, is dat grote aandeelhouders veelal lange termijn waardecreatie nastreven, maar daarbij drempels kunnen ervaren. Zo handelen asset managers niet altijd in lijn met het uitgestippelde engagement beleid van de vermogensbeheerder en zijn benchmarks nog te vaak leidend bij (des)investeringskeuzes.

Verder wijst de Commissie er in haar slotdocument op dat bij het nastreven van lange termijn waardecreatie door beursondernemingen aandeelhouders een cruciale rol hebben. Dialoog met en actieve betrokkenheid van aandeelhouders bevordert lange termijn waardecreatie. Dit vraagt een actieve houding van de aandeelhouder enerzijds en een open houding van de vennootschap anderzijds. In het bijzonder is bij overnamesituaties, ook vijandige, een constructieve dialoog tussen de bieder en de doelvennootschap van groot belang.

Jaap van Manen: “We hebben alle vertrouwen dat de Code 2016 verder gaat bijdragen aan de kwaliteit van en transparantie over corporate governance van beursvennootschappen. Daar waar het gaat om lange termijn waardecreatie dient ook het belang van aandeelhoudersbetrokkenheid niet uit het oog te worden verloren. Het zou dan ook goed zijn als er een bredere discussie op gang komt over de rol van aandeelhouders en hoe zij beursondernemingen kunnen faciliteren in hun streven naar lange termijn waardecreatie”.

Auteursgegevens

Jan Schoenmakers

Actualiteit
Publicatiedatum
13-03-2018

Reageer