Publicaties

"Duurzaamheid heeft wel degelijk strategische waarde"

Robin van Essel "Duurzaamheid heeft wel degelijk strategische waarde"

Karen Maas (Erasmus Universiteit) over de weg van doing no harm naar doing good

 

Lange-termijn waardecreatie, duurzaamheid en maatschappelijke impact zijn niet meer weg te denken van de agenda van een onderneming. Toch beschikken commissarissen en toezichthouders vaak nog niet over de juiste kennis en vaardigheden om het bestuur hierop te controleren en adviseren. Zegt Karen Maas, academisch directeur van het Impact Centre Erasmus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees artikel

Het moreel kompas als element van goed bestuur

Hans Strikwerda Het moreel kompas als element van goed bestuur

De noodzaak van een moreel kompas wint aan betekenis in een steeds complexer wordende economie. Steeds vaker doen zich situaties voor die niet of niet tijdig goed te reguleren zijn en steeds vaker is het de bestuurder zelf die, zonder geformuleerde richtlijnen, tot moreel verantwoorde beslissingen moet zien te komen. In dit artikel wordt aan de hand van de internationale literatuur uitgelegd wat onder een moreel kompas kan worden verstaan, hoe dit zich verhoudt tot de plichtenleer voor bestuurders en tot integriteit en ethiek.

Lees artikel

Organiseer tegenspraak en luister

De discussie rond de beloning van ING-bestuurder Ralph Hamers liet onlangs wederom zien dat de druk vanuit de omgeving op organisaties steeds groter wordt. Ook werd duidelijk dat toezichthouders steeds meer persoonlijk onder schot komen. De rode draad in dit soort situaties? Onderschatting van het sentiment in de omgeving van de organisatie. Hoe voorkom je als toezichthouder reputatieschade als het mis gaat?

Lees artikel

Opleidingen in toezichtland 2018

Opleidingen in toezichtland 2018

Een overzicht van belangrijke opleidingen en cursussen op het gebied van governance. Deze markt groeit al enkele jaren fors en het aantal aanbieders van opleidingen stijgt voortdurend. In dit nummer het beknopte overzicht 2018. Meer opleidingen op www.goedbestuurentoezicht.nl.

Lees artikel

Goed wonen, beter toezicht

Goos Minderman en Meike Bokhorst

Bij semipublieke organisaties is een goede verhouding tussen de interne en de externe toezichthouder van belang. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) beoogt dan ook goede samenwerking tussen intern en extern toezicht. Er bestaan echter grote verschillen tussen sectoren, zoals tussen onderwijs en wonen. Een paar praktijkdiscussies tonen aan dat té eenzijdige bevoegdheden bij de externe toezichthouder niet bevorderlijk zijn voor de maatschappelijke taakuitoefening van organisaties. Aan de hand van de ontwikkelingsgeschiedenis van het toezichtbeleid in de sectoren wonen en onderwijs, laten we zien dat geïntegreerd toezicht op financiën en kwaliteit nodig is om de maatschappelijke taak van semipublieke organisaties voorop te stellen. En dat er alternatieve keuzes te maken zijn in het ontwerp van het toezichtstelsel van woningcorporaties die de oriëntatie op de maatschappelijke taakuitoefening kunnen versterken.

Lees artikel

Lezen over governance - Goede raad voor Commissarissen

Deze zomer verscheen ‘Goede Raad voor Commissarissen’ – een bundel essays over governance, geschreven door een bonte verzameling ervaringsdeskundigen en wetenschappers. Samensteller van het boek, Puck Dinjens, spreekt in haar voorwoord van een ‘lang gekoesterde wens’. Het boek valt vooral op door de veelheid aan – we citeren Dinjens, “niet alledaagse invalshoeken zoals: persoonlijkheid, mechanismen die samen hangen met ons brein, gedrag en cultuur in een team of het samenspel met sleutelfunctionarissen buiten dat team. Ieder hoofdstuk staat stil bij datgene dat de commissaris, toezichthouder of bestuurder kenmerkt, namelijk het menselijke.

Lees artikel

Commissaris, waar wacht u op?

Rocco Mooij

Aalt Klaassen en Bart Jonker over het negende commissarissen benchmarkonderzoek

 

Het is een bekend onderzoek in bestuurlijk Nederland. Een must voor wie meer wil weten over de stand van zaken en trends in de wereld van het toezicht. Uitputtend, gedegen, veelomvattend en zo nu en dan best prikkelend. Deze zomer verscheen de jongste versie van het commissarissen benchmarkonderzoek - in drie delen. Een gesprek met één van de auteurs - Aalt Klaassen van Board in Balance - en Bart Jonker van onderzoekspartner Grant Thornton over vergoedingen, verbeterpunten en tussentijds benoemen.

Lees artikel

International Digest

 Een selectie uit de internationale corporate governanceliteratuur

Lees artikel

Column Hugo Reumkens - Energieverlies bij Eneco

Stel je bent één van de 3.500 werknemers of circa 2 miljoen klanten van Eneco. Dan moet je de afgelopen maanden lijdzaam hebben toegezien hoe het energiebedrijf inzet is geworden van een ongekende machtsstrijd tussen gemeentelijke aandeelhouders, commissarissen en bestuurders.

Lees artikel

Column André Nijhof & Michel Rudolphie

Andre Nijhof en Michel Rudolphi

Michel T. Rudolphie (research fellow Nyenrode Business Universiteit & imker in opleiding).

André Nijhof (professor Sustainable Business & Stewardship, Nyenrode Business Universiteit).

Lees artikel

De disruptieve commissaris - Zeven belangrijke inzichten over toezichthouden op innovatie

Francoise Dorsman De disruptieve commissaris - Zeven belangrijke inzichten over toezichthouden op innovatie

Je moet een visie hebben op de innovatiestrategie, je moet je bewust zijn van je verantwoordelijkheid en je machtspositie. Je moet je inlezen over de nieuwste technologische ontwikkelingen, weten hoeveel CO2 je uitstoot, weten wat de klant wil, een innovatie funnel inrichten, begrijpen wat je positie is op de ‘darwinistische digitale curve’ en als het even kan het business model durven te challengen. Je moet een robuuste gesprekspartner zijn voor de het bestuur en de specialisten binnen de organisatie op het terrein van innovatie en digitalisering.

Lees artikel

Waardige zorg, waardig toezicht

Theo Schraven en Olaf Timmermans Waardige zorg, waardig toezicht

Dit artikel komt uit Goed Bestuur & Toezicht 3 2018 en is nu gratis te downloaden.

 

Wat is waardige zorg? Het perspectief bepaalt de definitie. Want de zorgverlener vult dat begrip anders in dan de zorgvrager. En dat laatste perspectief moet leidend zijn. Dat geldt ook voor het toezicht op de kwaliteit van zorg. Want als de cliënt centraal staat, wéét men dan ook wat echt wat de cliënt daarmee bedoelt? Of is dat de invulling die de zorgorganisatie eraan geeft?

 

 

Lees artikel

Rolvastheid in een risicosamenleving

Eelke Heemskerk en Margrietha Wats

Complexiteit en toenemende druk vanuit extern toezicht dringen raden van commissarissen en toezicht in de semipublieke sector naar steeds nauwere betrokkenheid bij het primaire proces. Maar deze ontwikkeling richting een permanente ‘one-and-a-half-tier’ board lijkt niet de juiste. Het gaat er om dat het interne toezicht rolvast en op gezonde afstand van het bestuur blijft.

Lees artikel

Het aanpassingsvermogen van raden van advies

Judith van Helvert-Beugels

Familiebedrijven met een Raad van Advies besteden meer tijd aan strategie, zijn beter in het doorlopen van het opvolgingsproces en actiever bij internationalisering dan familiebedrijven zonder RvA. Deze effecten zijn niet gevonden voor een formele RvC. Dit blijkt uit een diepgaande studie uitgevoerd bij vier MKB familiebedrijven die werken met een RvA. RvA’s bij familiebedrijven blijken unieke configuraties, waarbij de rol en de taken van de RvA verschillend zijn in verschillende situaties.

Lees artikel

Aanspreken binnen de RvC en RvB

Gytha Heins

Zelfs ervaren leidinggevenden vinden het vaak nog moeilijk om iemand aan te spreken op ongewenst gedrag. Dit komt door groepsdruk, angst voor gezichtsverlies en kiezen voor ‘de goede vrede’ op korte termijn. Meer feedbacktrainingen zijn niet het antwoord. Wel helpt het om actief te werken aan (ervaren) veiligheid, duidelijke grenzen te stellen, te meten met één meetlat en ‘heilige gralen’ te delen.

Lees artikel

Kwaliteit van karakter

Van toezichthouders en commissarissen wordt maatschappelijk, waardegedreven, toezicht verwacht. Waardegedreven toezicht gaat om het vermogen gewetensvol en maatschappelijk relevant op te treden binnen een complexe samenleving. Waardegedreven leiderschap in de semipublieke sector gaat dus vooral om ons eigen moreel kompas en de relatie met de kern van de organisatie waar we op toezien. Dit artikel geeft handvaten om waardegedreven leiderschap in de diffuse praktijk van het maatschappelijk middenveld toe te passen.

Lees artikel

Normvervaging vergt een brede aanpak

Na incidenten die gevolg zijn van normvervaging, klinkt vaak een oproep tot een ‘nieuwe gedragscode’. Het is de vraag hoe effectief dat is, want normbesef is meestal wel aanwezig. Wie gericht wil werken aan het verkleinen van de kans op normvervaging moet kijken naar de kenmerken van hun context en het effect hiervan op het gedrag en ook naar de sociale processen, waarbij de (voorbeeld)rol van de leidinggevende van groot belang is.

Lees artikel

Lange termijn waardecreatie

Hans Strikwerda

De herziene Code noemt een aantal best practices om lange termijn waardecreatie te realiseren. De praktijk leert echter dat daarvoor meer en andere dingen nodig zijn dan de Code suggereert. De vraag is of bestuur en commissarissen, voor hun morele taak om lange termijn waardecreatie na te streven, zich kunnen beroepen op de Code. Of eist het moreel kompas dat zij gehouden mogen worden aan de best practices uit de praktijk?

 

 

Lees artikel

Interview Wout Dekker: "Rolzuiverheid in governance is essentieel"

Voor Wout Dekker, ex-topman van Nutreco en nu commissaris bij diverse ondernemingen, is een zuivere opvatting en invulling van de rol als bestuurder of commissaris altijd leidend geweest in zijn keuzes. De spanning die commissarissen voelen tussen betrokkenheid en afstand ziet hij dan ook in dat licht. “Besteed je je tijd en energie aan de zaken die horen bij je rol?”

Lees artikel

Vertrouwen, verbinden en empathie

Maar weinig organisaties kampten de afgelopen jaren met zulke grote imagoproblemen als de woningcorporaties. Niet onbegrijpelijk na tal een tal van incidenten, maar er wordt weleens vergeten dat het maatschappelijke middenveld een complexe wereld is. Na jarenlange deregulering heeft de overheid de teugels van de corporaties flink aangetrokken en ook de veranderende samenleving stelt andere eisen aan de publieke taak. Bestuurders en toezichthouders moeten de menselijke maat terugbrengen in het werk, stelt Jan van der Moolen, zelf jarenlang verantwoordelijk voor het financiële toezicht op de sector. Hij zette daarvoor een opleiding op.

Lees artikel

Meer artikelen?
Alle kennisbankartikelen van onder andere Goed Bestuur & Toezicht, Holland Management Review en Management & Consulting en vindt u nu ook op
Knowly: For Better Management.


Met uw GB&T-account kunt u direct inloggen bij Knowly.
U vindt de website van Knowly hier: www.knowly.nl