Publicaties

International Digest

Redactie GB&T

Een selectie uit de internationale corporate governanceliteratuur.

Lees artikel

Column Hugo Reumkens: de onthechte onderneming

Hugo Reumkens

Een onderneming moet zich afvragen welke waarde zij aan de samenleving kan toevoegen, dit definiëren in haar doelstelling en passende structuren zoeken om die doelstelling te verwezenlijken. Dit betoogde prof. Colin Mayer (Oxford Universiteit) tijdens het laatste Eumedion-symposium.

Lees artikel

Column André Nijhof: de regels achter het spel

Andre Nijhof

In dat kader organiseert Yacht elk jaar sessies met hun zakenpartners en dit jaar was het thema Verantwoord Ketenbeheer. Als gastspreker zorgde dit er voor dat ik de afgelopen maanden in het PSV stadion, Johan Cruijff Arena en PEC Zwolle stadion mocht optreden. Leuk! Maar het voetbal is ook een mooie metafoor voor het thema van deze column. Want wat doen we als we het voetbal aantrekkelijker willen maken? Dan vragen we Marco van Basten om met nieuwe spelregels te komen.

Lees artikel

Wie is aan zet?

Joost Kramer Wie is aan zet?

Er is veel te doen over de relatie intern en extern toezicht in allerlei sectoren. Binnen de vereniging van toezichthouders in de zorg is onderzoek en debat geweest over de relatie tussen intern en extern toezicht. Een van de meest opmerkelijke bevindingen is dat er - naast het traditionele toezicht op kwaliteit en veiligheid - steeds meer sprake is van toezicht op governance. In de publicatie ‘Versterken en Beperken’ zijn kanttekeningen geplaatst bij deze ontwikkelingen. Dit artikel is een bewerking van deze publicatie.

Lees artikel

Bestuurder moet de taal van de belegger spreken

Marije Rispens Bestuurder moet de taal van de belegger spreken

Pensioenfondsen beheren veel vermogen. Geld dat belegd wordt, rendement oplevert en in de vorm van pensioenbetalingen weer terugkomt bij deelnemers van het fonds. Bij beleggen horen risico’s en de roep om maatschappelijk verantwoord beleggen klinkt steeds luider. Pensioenfondsbestuurders – de eindverantwoordelijken – ontkomen er daarom niet aan om zich in het complexe vak van vermogensbeheer te verdiepen, stelt Geraldine Leegwater, wetenschappelijk directeur van de leergang Certified Pensioenexecutive Vermogensbeheer aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Lees artikel

Pro-actief, bewust en betrokken

Stefan Peij

De rol van de commissaris wordt in de komende jaren (pro)actiever: richting stakeholders, richting bestuur en richting de onderneming of instelling. De rol van de commissaris wordt daarnaast meer dan nu situationeel bepaald, waarbij per vraagstuk of situatie wordt ‘opgeschakeld’ en ‘teruggeschakeld’ qua rolinvulling. Ook zal de professionalisering van de commissaris sterk doorzetten, ten aanzien van (voortdurende) zelfreflectie, aanspreekbaarheid, openheid, juridisch, gedragsmatig en maatschappelijk bewustzijn en deskundigheidsbevordering. Met name bij strategische vraagstukken zal de bestuurder een (pro) actieve, bewuste, betrokken commissaris naast zich vinden.

Lees artikel

Afscheid van de aandeelhouderswaarde

Leen Paape

Op 26 juli 1581 tekenden de Staten-Generaal het Plakkaat van Verlatinge en daarmee keerden wij ons af van de Spaanse koning Filips II. Hij was een tiran en men wilde niet langer door hem geregeerd worden. Nu, ruim 400 jaar later is mijn pleidooi om een vergelijkbare daad te stellen en afscheid te nemen van het primaat van aandeelhouderswaarde en de aandeelhouder. De samenleving als geheel lijdt nu veel schade. We dienen nader te definiëren wat lange termijn waardecreatie inhoudt en hoe we dat gezamenlijk gaan bereiken. De oogkleppen moeten af en daartoe kan systeemdenken ons helpen.

Lees artikel

Alles onder controle

Goos Minderman, Arno Geurtsen, Claudia Heger-Goed en Jaap Kleijwegt

De emancipatie van de controller in de (semi-)publieke sector verloopt razendsnel. Wat is zijn toegevoegde waarde? Zijn positie in de organisatie? Hoe is zijn relatie tot de raad van toezicht? Tijd voor een discussie.

Lees artikel

Commissarissen missen cruciale informatie.. en dat weten ze

Hanke Lange Commissarissen missen cruciale informatie.. en dat weten ze

Commissarissen krijgen van bestuurders dikwijls maar een fractie te horen van relevante kritische opvattingen over de persoon en het beleid van de bestuurder. Ook over de negatieve effecten daarvan worden ze niet op de hoogte gebracht. Bestuurders krijgen op hun beurt alleen selectieve informatie vanuit het tweede echelon. Zeker als het gaat om kritiek op het functioneren van de bestuurders zelf. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek onder 150 bestuurders en commissarissen.

 

Lees artikel

Werken met wat er is

Rixt Heegsma en Carla Dubbelman

Het droombeeld van waarderend toezicht: een wereld waarin Raden van Toezicht midden in het leven staan. Waarin mensen zich gehoord en gezien voelen. Waarin geluisterd wordt, en vragen worden gesteld. Een wereld waarin commissarissen durven toe te geven dat ze iets niet hebben gezien of niet weten. En waarin toezichthouders zich verwonderen over wat ze in en om de organisatie en tegenkomen.

Lees artikel

'Het kan hier soms best spetteren'

Rocco Mooij 'Het kan hier soms best spetteren'

Door verscherping van het externe toezicht in de sector volkshuisvesting wordt er meer van leden van de RvC verwacht. De tijd van zes keer per jaar het verplichte dansje is voorbij. Wat betekent dat in de praktijk? Hedy van den Berk, bestuursvoorzitter van de grootstedelijke Rotterdamse woningcorporatie Havensteder (45.000 woningen) en RvC-voorzitter Bas Jan van Bochove zijn opmerkelijk positief en openhartig over hun samenwerking.

Lees artikel

"Duurzaamheid heeft wel degelijk strategische waarde"

Robin van Essel "Duurzaamheid heeft wel degelijk strategische waarde"

Karen Maas (Erasmus Universiteit) over de weg van doing no harm naar doing good

 

Lange-termijn waardecreatie, duurzaamheid en maatschappelijke impact zijn niet meer weg te denken van de agenda van een onderneming. Toch beschikken commissarissen en toezichthouders vaak nog niet over de juiste kennis en vaardigheden om het bestuur hierop te controleren en adviseren. Zegt Karen Maas, academisch directeur van het Impact Centre Erasmus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees artikel

Het moreel kompas als element van goed bestuur

Hans Strikwerda Het moreel kompas als element van goed bestuur

De noodzaak van een moreel kompas wint aan betekenis in een steeds complexer wordende economie. Steeds vaker doen zich situaties voor die niet of niet tijdig goed te reguleren zijn en steeds vaker is het de bestuurder zelf die, zonder geformuleerde richtlijnen, tot moreel verantwoorde beslissingen moet zien te komen. In dit artikel wordt aan de hand van de internationale literatuur uitgelegd wat onder een moreel kompas kan worden verstaan, hoe dit zich verhoudt tot de plichtenleer voor bestuurders en tot integriteit en ethiek.

Lees artikel

Organiseer tegenspraak en luister

De discussie rond de beloning van ING-bestuurder Ralph Hamers liet onlangs wederom zien dat de druk vanuit de omgeving op organisaties steeds groter wordt. Ook werd duidelijk dat toezichthouders steeds meer persoonlijk onder schot komen. De rode draad in dit soort situaties? Onderschatting van het sentiment in de omgeving van de organisatie. Hoe voorkom je als toezichthouder reputatieschade als het mis gaat?

Lees artikel

Opleidingen in toezichtland 2018

Opleidingen in toezichtland 2018

Een overzicht van belangrijke opleidingen en cursussen op het gebied van governance. Deze markt groeit al enkele jaren fors en het aantal aanbieders van opleidingen stijgt voortdurend. In dit nummer het beknopte overzicht 2018. Meer opleidingen op www.goedbestuurentoezicht.nl.

Lees artikel

Goed wonen, beter toezicht

Goos Minderman en Meike Bokhorst

Bij semipublieke organisaties is een goede verhouding tussen de interne en de externe toezichthouder van belang. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) beoogt dan ook goede samenwerking tussen intern en extern toezicht. Er bestaan echter grote verschillen tussen sectoren, zoals tussen onderwijs en wonen. Een paar praktijkdiscussies tonen aan dat té eenzijdige bevoegdheden bij de externe toezichthouder niet bevorderlijk zijn voor de maatschappelijke taakuitoefening van organisaties. Aan de hand van de ontwikkelingsgeschiedenis van het toezichtbeleid in de sectoren wonen en onderwijs, laten we zien dat geïntegreerd toezicht op financiën en kwaliteit nodig is om de maatschappelijke taak van semipublieke organisaties voorop te stellen. En dat er alternatieve keuzes te maken zijn in het ontwerp van het toezichtstelsel van woningcorporaties die de oriëntatie op de maatschappelijke taakuitoefening kunnen versterken.

Lees artikel

Lezen over governance - Goede raad voor Commissarissen

Deze zomer verscheen ‘Goede Raad voor Commissarissen’ – een bundel essays over governance, geschreven door een bonte verzameling ervaringsdeskundigen en wetenschappers. Samensteller van het boek, Puck Dinjens, spreekt in haar voorwoord van een ‘lang gekoesterde wens’. Het boek valt vooral op door de veelheid aan – we citeren Dinjens, “niet alledaagse invalshoeken zoals: persoonlijkheid, mechanismen die samen hangen met ons brein, gedrag en cultuur in een team of het samenspel met sleutelfunctionarissen buiten dat team. Ieder hoofdstuk staat stil bij datgene dat de commissaris, toezichthouder of bestuurder kenmerkt, namelijk het menselijke.

Lees artikel

Commissaris, waar wacht u op?

Rocco Mooij

Aalt Klaassen en Bart Jonker over het negende commissarissen benchmarkonderzoek

 

Het is een bekend onderzoek in bestuurlijk Nederland. Een must voor wie meer wil weten over de stand van zaken en trends in de wereld van het toezicht. Uitputtend, gedegen, veelomvattend en zo nu en dan best prikkelend. Deze zomer verscheen de jongste versie van het commissarissen benchmarkonderzoek - in drie delen. Een gesprek met één van de auteurs - Aalt Klaassen van Board in Balance - en Bart Jonker van onderzoekspartner Grant Thornton over vergoedingen, verbeterpunten en tussentijds benoemen.

Lees artikel

International Digest

 Een selectie uit de internationale corporate governanceliteratuur

Lees artikel

Column Hugo Reumkens - Energieverlies bij Eneco

Stel je bent één van de 3.500 werknemers of circa 2 miljoen klanten van Eneco. Dan moet je de afgelopen maanden lijdzaam hebben toegezien hoe het energiebedrijf inzet is geworden van een ongekende machtsstrijd tussen gemeentelijke aandeelhouders, commissarissen en bestuurders.

Lees artikel

Meer artikelen?
Alle kennisbankartikelen van onder andere Goed Bestuur & Toezicht, Holland Management Review en Management & Consulting en vindt u nu ook op
Knowly: For Better Management.


Met uw GB&T-account kunt u direct inloggen bij Knowly.
U vindt de website van Knowly hier: www.knowly.nl