Publicaties

Tegenspraak in de top

Odette Moeskops

Tegenspraak wordt beschouwd als een groot maatschappelijk goed. Hoe ziet de tegenspraak er aan de top zelf eigenlijk uit? Vreemd genoeg is er weinig aandacht voor het proces van tegenspraak aan de top zelf, vanuit het perspectief van degene die tegenspreekt. Wel voor tegenspraak van beneden naar boven. Dit maakte mij nieuwsgierig meer te weten op een systematische manier, zonder publieke schandalen als aanleiding.

Lees artikel

De mens blijft de maat der dingen

Hans Strikwerda

Welke verantwoordelijkheid hebben de bestuurder en de commissaris als het gaat om een verantwoord, ethisch gebruik van data, informatie en het rekenvermogen van de moderne computertechnologie? Bestaande benaderingen voor de ethiek van informatie gaan uit van het beperkte wiskundige begrip van informatie. Dit omvat niet het semantische begrip van informatie, waardoor veel wat speelt niet scherp wordt gezien. In dit artikel wordt een gedifferentieerder en breder begrip van informatie uitgelegd, waardoor ethische aspecten van informatie beter gezien en begrepen kunnen worden.

 

Dit artikel is een bewerking, nu specifiek gericht op bestuurders en commissarissen, van een bijdrage die eerder geschreven werd voor het symposium ‘Ethische dilemma’s van informatieprofessionals’, op 13 december 2018 in het EYE-filmmuseum te Amsterdam.

Lees artikel

Waarom wantrouwen constructief kan zijn

Henk den Uijl

Wantrouwen is oud en fout. Vertrouwen is nieuw en gut. Maar zo simpel werkt het toch niet. Toezichthouden vanuit een vertrouwensbasis sluit de controlefunctie immers niet uit. En daardoor speelt ‘wantrouwen’ toch weer een rol.

Lees artikel

Spotlight op de Governance Code Cultuur 2019

De cultuursector werkt met een eigen governance code. Bij de grote culturele organisaties zijn het bestuur en toezicht meestal goed geregeld. Doel is nu ook de kleinere spelers verder te laten professionaliseren. Marceline Loudon en Jacqueline Stolmeijer-Arends, initiatoren van Platform Governance in Cultuur, belichten de geactualiseerde Governance Code Cultuur 2019. ‘Professionaliseren kun je leren, maar #HoeDan?’

Lees artikel

Samen de spelregels veranderen

Andre Nijhof

Zoals een baby niet in een paar dagen volwassen wordt, zo vraagt ook het verduurzamen van markten een bepaalde tijd. Daarin zijn vier transformatiefases te onderscheiden, elk met hun eigen dynamiek. In welke fase bevinden markten nu? En belangrijker nog: wat is op welk moment de rol van het bedrijfsleven, van de overheid, van ngo’s, van financiële instellingen en van onderzoekers?

Lees artikel

Kom uit de bubbel van de bestuurskamer

Als een organisatie haar relaties verwaarloost of negeert, riskeert ze haar steun in de samenleving. Met als dreigende consequentie: forse reputatieschade voor onderneming en bestuur. Daarom moeten bestuursleden en commissarissen uit hun bubbel komen en zich oriënteren op transparante communicatie. Dat vereist een nieuwe vorm van leiderschap en toezichthouden. Toezichthouders moeten strenger, zichtbaarder, deskundiger en vooral strategischer optreden.

Lees artikel

Verschil moet er zijn

Het goede nieuws: de Goed Bestuur Jaarlezing wordt dit jaar verzorgd door een vrouw. Het minder goede nieuws: het onderwerp van haar lezing. Diversiteit. Of beter: het gebrek daaraan in de top van het Nederlands bedrijfsleven. Want die top is nog immer mannelijk en hagelwit. Vooral de bedrijven in de Champions League, de AEX, maken er een potje van. En dat is, vindt Marry de Gaay Fortman, in deze tijden van goed bestuur op zijn zachtst gezegd een gemiste kans.

Lees artikel

Ze moeten het zélf doen

Lees artikel

Het voordeel van een vicieuze cirkel

 

Lees artikel

International Digest

Redactie GB&T

Een selectie uit de internationale corporate governanceliteratuur.

Lees artikel

Column Hugo Reumkens: de onthechte onderneming

Hugo Reumkens

Een onderneming moet zich afvragen welke waarde zij aan de samenleving kan toevoegen, dit definiëren in haar doelstelling en passende structuren zoeken om die doelstelling te verwezenlijken. Dit betoogde prof. Colin Mayer (Oxford Universiteit) tijdens het laatste Eumedion-symposium.

Lees artikel

Column André Nijhof: de regels achter het spel

Andre Nijhof

In dat kader organiseert Yacht elk jaar sessies met hun zakenpartners en dit jaar was het thema Verantwoord Ketenbeheer. Als gastspreker zorgde dit er voor dat ik de afgelopen maanden in het PSV stadion, Johan Cruijff Arena en PEC Zwolle stadion mocht optreden. Leuk! Maar het voetbal is ook een mooie metafoor voor het thema van deze column. Want wat doen we als we het voetbal aantrekkelijker willen maken? Dan vragen we Marco van Basten om met nieuwe spelregels te komen.

Lees artikel

Wie is aan zet?

Joost Kramer Wie is aan zet?

Er is veel te doen over de relatie intern en extern toezicht in allerlei sectoren. Binnen de vereniging van toezichthouders in de zorg is onderzoek en debat geweest over de relatie tussen intern en extern toezicht. Een van de meest opmerkelijke bevindingen is dat er - naast het traditionele toezicht op kwaliteit en veiligheid - steeds meer sprake is van toezicht op governance. In de publicatie ‘Versterken en Beperken’ zijn kanttekeningen geplaatst bij deze ontwikkelingen. Dit artikel is een bewerking van deze publicatie.

Lees artikel

Bestuurder moet de taal van de belegger spreken

Marije Rispens Bestuurder moet de taal van de belegger spreken

Pensioenfondsen beheren veel vermogen. Geld dat belegd wordt, rendement oplevert en in de vorm van pensioenbetalingen weer terugkomt bij deelnemers van het fonds. Bij beleggen horen risico’s en de roep om maatschappelijk verantwoord beleggen klinkt steeds luider. Pensioenfondsbestuurders – de eindverantwoordelijken – ontkomen er daarom niet aan om zich in het complexe vak van vermogensbeheer te verdiepen, stelt Geraldine Leegwater, wetenschappelijk directeur van de leergang Certified Pensioenexecutive Vermogensbeheer aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Lees artikel

Pro-actief, bewust en betrokken

Stefan Peij

De rol van de commissaris wordt in de komende jaren (pro)actiever: richting stakeholders, richting bestuur en richting de onderneming of instelling. De rol van de commissaris wordt daarnaast meer dan nu situationeel bepaald, waarbij per vraagstuk of situatie wordt ‘opgeschakeld’ en ‘teruggeschakeld’ qua rolinvulling. Ook zal de professionalisering van de commissaris sterk doorzetten, ten aanzien van (voortdurende) zelfreflectie, aanspreekbaarheid, openheid, juridisch, gedragsmatig en maatschappelijk bewustzijn en deskundigheidsbevordering. Met name bij strategische vraagstukken zal de bestuurder een (pro) actieve, bewuste, betrokken commissaris naast zich vinden.

Lees artikel

Afscheid van de aandeelhouderswaarde

Leen Paape

Op 26 juli 1581 tekenden de Staten-Generaal het Plakkaat van Verlatinge en daarmee keerden wij ons af van de Spaanse koning Filips II. Hij was een tiran en men wilde niet langer door hem geregeerd worden. Nu, ruim 400 jaar later is mijn pleidooi om een vergelijkbare daad te stellen en afscheid te nemen van het primaat van aandeelhouderswaarde en de aandeelhouder. De samenleving als geheel lijdt nu veel schade. We dienen nader te definiëren wat lange termijn waardecreatie inhoudt en hoe we dat gezamenlijk gaan bereiken. De oogkleppen moeten af en daartoe kan systeemdenken ons helpen.

Lees artikel

Alles onder controle

Goos Minderman, Arno Geurtsen, Claudia Heger-Goed en Jaap Kleijwegt

De emancipatie van de controller in de (semi-)publieke sector verloopt razendsnel. Wat is zijn toegevoegde waarde? Zijn positie in de organisatie? Hoe is zijn relatie tot de raad van toezicht? Tijd voor een discussie.

Lees artikel

Commissarissen missen cruciale informatie.. en dat weten ze

Hanke Lange Commissarissen missen cruciale informatie.. en dat weten ze

Commissarissen krijgen van bestuurders dikwijls maar een fractie te horen van relevante kritische opvattingen over de persoon en het beleid van de bestuurder. Ook over de negatieve effecten daarvan worden ze niet op de hoogte gebracht. Bestuurders krijgen op hun beurt alleen selectieve informatie vanuit het tweede echelon. Zeker als het gaat om kritiek op het functioneren van de bestuurders zelf. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek onder 150 bestuurders en commissarissen.

 

Lees artikel

Werken met wat er is

Rixt Heegsma en Carla Dubbelman

Het droombeeld van waarderend toezicht: een wereld waarin Raden van Toezicht midden in het leven staan. Waarin mensen zich gehoord en gezien voelen. Waarin geluisterd wordt, en vragen worden gesteld. Een wereld waarin commissarissen durven toe te geven dat ze iets niet hebben gezien of niet weten. En waarin toezichthouders zich verwonderen over wat ze in en om de organisatie en tegenkomen.

Lees artikel

'Het kan hier soms best spetteren'

Rocco Mooij 'Het kan hier soms best spetteren'

Door verscherping van het externe toezicht in de sector volkshuisvesting wordt er meer van leden van de RvC verwacht. De tijd van zes keer per jaar het verplichte dansje is voorbij. Wat betekent dat in de praktijk? Hedy van den Berk, bestuursvoorzitter van de grootstedelijke Rotterdamse woningcorporatie Havensteder (45.000 woningen) en RvC-voorzitter Bas Jan van Bochove zijn opmerkelijk positief en openhartig over hun samenwerking.

Lees artikel

Meer artikelen?
Alle kennisbankartikelen van onder andere Goed Bestuur & Toezicht, Holland Management Review en Management & Consulting en vindt u nu ook op
Knowly: For Better Management.


Met uw GB&T-account kunt u direct inloggen bij Knowly.
U vindt de website van Knowly hier: www.knowly.nl