Publicaties

VAN VERANTWOORDELIJKHEID NAAR AANSPRAKELIJKHEID

De tijden dat iemand argeloos bij een Raad van Toezicht aan tafel kon aanschuiven zijn allang voorbij. Toch is het altijd nog de vraag of de toezichthouder ten principale wel voldoende zicht heeft op de organisatie waarvoor men in die zin verantwoordelijk is. En urgent wordt het, wanneer de grens tussen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid wordt overschreden. Dat wil elke toezichthouder toch wel heel graag vermijden. Tips voor het ontwikkelen van een goede antenne voor ‘verdachte’ signalen en andere Red Flags.

Lees artikel

TIEN TOEZICHTVRAGEN OVER CULTUUR

Jan Schoenmakers

Cultuur en gedrag lijken inmiddels de toonaangevende factoren te zijn in het streven naar goed bestuur en toezicht. Natuurlijk moeten ook deze soft controls gemeten en gemonitord worden. Daar kan de interne auditafdeling een belangrijke rol in spelen, denkt ethiekprofessor Muel Kaptein.

Lees artikel

“STAKEHOLDERENGAGEMENT HANGT SAMEN MET HET DNA VAN EEN LAND”

Meer dan ooit staan organisaties voor de vraag welke waarde zij creëren en hoe zij op de langere termijn willen functioneren. Om die vraag duurzaam en naar behoren te beantwoorden, moeten ze zich afvragen: met wie staan we eigenlijk in contact? Hoe kunnen we gebruikmaken van de inzichten van deze stakeholders? En hoe geven we de contacten met hen optimaal vorm? Auke de Bos ging in gesprek met Jan Peter Balkenende over deze belangrijke vragen.*)

 

*) dit artikel is eerder verschenen in EY Inform Zomer 2017

Lees artikel

PASSENDE EVALUATIES VOOR RADEN VAN TOEZICHT

Raden van toezicht en raden van commissarissen dienen ieder jaar hun functioneren te evalueren. Eéns in de twee of drie jaar dient dat te gebeuren met een externe deskundige. Vrijwel nergens is te vinden waar de evaluaties uit moeten bestaan. Er is een boeiend palet aan praktijken en instrumenten ontstaan waarbij het steeds de vraag is welke insteek of procedure goed is. In dit artikel komen enkele ervaringen aan bod, plus een overzicht van de gevolgde procedure in de semipublieke sectoren.

Lees artikel

'LEER WAARDENVRIJ OVER MACHT PRATEN'

Jan Schoenmakers

Als adviseur en coach van bestuurders en commissarissen is Oscar David bijna dagelijks bezig met macht en machtsuitoefening. Hij schreef daarover het boek Macht, van Instinct tot Integriteit. Hoe dichter bij de top, des te minder een manager bezig is met managen en des te belangrijker het machtsspel wordt. Zonder machtsuitoefening is leiderschap niet effectief, betoogt David. “Het grootste probleem op weg naar de top is te zorgen dat je je integriteit behoudt en niet ontspoort.”

Lees artikel

HOU IK GOED TOEZICHT?

Dick Ruimschotel

Toezichthouders van semipublieke organisaties zijn in het algemeen tevreden over zichzelf, hun raad en het bestuur. Ze hebben houvast aan de belangrijkste principes van toezicht. Ze weten hoe ze hun kwaliteit en effectiviteit moeten waarderen aan de hand van verschillende interne en externe bronnen. Voorgelegde dilemma’s en pijnpunten worden zelden als heel problematisch ervaren. Tegen deze achtergrond van tevredenheid tekent zich echter een groot probleem af: gebrek aan onafhankelijke informatie over het hoofdobject van toezicht; het bestuur en de organisatie en daarmee over de effectiviteit van het toezicht.

Lees artikel

SECRETARISFUNCTIE IN VERANDERING

Een goed functionerend bestuur heeft een adequate bestuursondersteuning nodig. Deze is vaak onzichtbaar maar juist door achter de schermen te blijven kan de ondersteuning goed werken én blijft voor de buitenwereld het bestuur zichtbaar. Maar hoe werkt eigenlijk de verhouding tussen bestuur en bestuurssecretaris, hoe kenmerkt hun interactie zich en wat is de relevantie van de context daarbij? Een belangrijke vraag is ook in hoeverre bestuurlijke veranderingen doorwerken in de rol van de secretaris. Dit artikel gaat in op de secretarisfunctie bij de Nederlandse universiteiten.

Lees artikel

VAN PAPIER NAAR PRAKTIJK

De herziene Corporate Governance Code benadrukt het belang van lange termijn waardecreatie en cultuur. Uit een onderzoek onder 61 bestuurders en toezichthouders, zowel werkzaam in profit als non-profit sectoren, blijkt dat zij deze speerpunten uit de code relevant vinden, maar toepassing in de praktijk als een uitdaging zien. Zij geven aandachtspunten mee die hierbij kunnen helpen. Dit artikel beschrijft de uitkomsten van het onderzoek en geeft aanbevelingen voor het gebruik van de code in de praktijk.

Lees artikel

IN CONTROL?

De aandacht die non-profitorganisaties hebben voor financiële risicobeheersing en tax control is sinds de financiële crisis flink toegenomen. Bovendien zijn veel fiscale regelingen voor non-profitorganisaties de afgelopen jaren op de schop gegaan. Toezichthouders en bestuurders zouden daarom meer fiscale kennis moeten hebben, stelt prof. dr. René van der Paardt van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees artikel

EEN NIEUWE CODE, EEN NIEUW GELUID

In een onderzoek onder commissarissen en toezichthouders is nagegaan in hoeverre de nieuwe code bij hen resoneert en effect kan hebben op goed bestuur in hun organisaties. De respondenten vinden de aanpassing van de Code niet echt nodig, maar waarderen het benoemen van belangrijke thema’s, waaronder het niet uitgewerkte thema corruptie en omkoping. Zo wordt de Code van een normgevende richtlijn steeds meer een inspiratiedocument.

Lees artikel

MAN – VROUW, FIFTY - FIFTY

Diversiteit is meer dan de economische kant van de vrouw-man verhouding, het gaat ook om het perspectief van mensenrechten, het bieden van gelijke kansen. Ondanks vele initiatieven op het gebied van diversiteit scoort Nederland internationaal laag. Om deze situatie te verbeteren is de huidige dertig procent regel voor de samenstelling van het bestuur of de RvC niet voldoende. Voor het bereiken van echt gelijke kansen voor mannen én vrouwen moet de regel worden opgetrokken naar vijftig procent.

Lees artikel

“BETROKKEN TOEZICHT IS EFFECTIEVER”

Jan Schoenmakers

Lees artikel

MOMENTUM VOOR DE LANGE TERMIJN

Jan Schoenmakers

Lees artikel

STIMULEREN, AANJAGEN, RUIMTE BIEDEN

Francoise Dorsman en Jan Schoenmakers

Lees artikel

LIGT HET RIJNLAND NU IN DE VS?

Eelke Heemskerk

Lees artikel

ALS FORMEEL INTERN TOEZICHT DOOD IS

Remko Renes en Kasper van der Ham

Lees artikel

WAAROM EEN FAMILIESTATUUT

Jacqueline van Zwol en Albert Jan Thomassen

Lees artikel

GEBREKKIGE CULTURELE BLENDING

Erik Essen

Lees artikel

WERKGEVERSROL SITUATIONEEL BEPAALD

Mijntje Lückerath-Rovers en Auke de Bos

Lees artikel

GOVERNANCE CODE EN CULTUUR

Lees artikel

Meer artikelen?
Alle kennisbankartikelen van onder andere Goed Bestuur & Toezicht, Holland Management Review en Management & Consulting en vindt u nu ook op
Knowly: For Better Management.


Met uw GB&T-account kunt u direct inloggen bij Knowly.
U vindt de website van Knowly hier: www.knowly.nl