• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Veranker publiek belang in intern toezicht
Vier governancecodes in semipublieke sector vergeleken.

Uit een vergelijking van vier governancecodes in de semipublieke sector blijkt dat ze weliswaar verschillen in omvang en structuur, maar niet veel van inhoud: de normen, principes en directieven op de drie thema’s besturen, toezicht houden en verantwoorden vertonen veel gelijkenis. Deze thema’s zouden de kern moeten zijn van elke governancecode, dus zou dan niet gewerkt kunnen worden met een metacode voor semipublieke instellingen? Er wordt een aanzet gegeven voor de borging van het publieke belang in de raden van toezicht door de herintroductie van de reeds bekende figuur van de “regeringscommissaris”. Deze zou de verbinding kunnen vormen tussen het interne toezicht binnen de semipublieke instelling en de - het algemeen belang toepassende - externe toezichthouder.

publicatie
Publicatiedatum
09-09-2014
Editie
Goed Bestuur en Toezicht 2014 2
Aantal pagina's
9

Reageer