• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Goed Bestuur en Toezicht 2006 4
11 Good governance openbare sector

Het nieuwe programma Good Governance  zoekt aansluiting bij andere initiatieven ter verbetering van de overheid, maar heeft een eigen signatuur. Het richt zich op de organisatorische en personele kant van de overheid en de kwaliteit van dienstverlening aan burgers en bedrijven. Het programma richt zich in het bijzonder op de menselijke factor in het handelen van organisaties. Dienstverlening is mensenwerk, vandaar de grote aandacht voor human capital.15 Negen deskundigen uit het veld over good governance in de publieke sector

Op uitnodiging en onder leiding van Johan Remkes, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, discussieerden negen kopstukken uit het openbaar bestuur en het bedrijfsleven over het programma Good Governance Openbare Sector. Welke ervaringen hebben zij met de kwaliteit van bestuur en dienstverlening in hun eigen omgeving? Hoe kan een governancechecklist voor publieke dienstverleners eruit zien?23 Scanning good governance een handreiking

Het wordt tijd dat good governance in de publieke sector niet alleen wordt besproken maar ook concreet wordt gemaakt. ‘Mentioning good governance’ – de gevleugelde woorden te pas en te onpas laten vallen – zou wel eens plaats mogen maken voor ‘scanning good governance’: kijken, vergelijken en daarvan leren. Voor zinvol governance scanning heeft men ten eerste een handzame scanner nodig en ten tweede een begrijpelijke gebruiksaanwijzing. Van beide zijn in dit artikel de contouren geschetst.30 De code interbestuurlijke verhoudingen

In de Code Interbestuurlijke Verhoudingen bevestigen en vernieuwen het kabinet, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de omgangsregels tussen de overheden ten aanzien van interbestuurlijke en financiële verhoudingen. Aan de hand van eigen ervaringen, onderzoek en een beschouwing van de Raad van State staat in dit artikel de vraag centraal staat of deze code werkt.37 Integriteitsbeleid dient leerproces te bevorderen

Het integriteitsbeleid is bij de overheid de afgelopen tijd sterk geïntensiveerd. In dit artikel wordt een pleidooi gehouden om integriteit te benaderen als leerproces. Volgens de auteurs is een evenwichtig integriteitsbeleid een verstandige combinatie van het naleven van de regels en het stimuleren van ambtenaren een eigen morele afweging te maken. Die laatste strategie vereist dat de overheid leert om verantwoordingsprocessen te organiseren.45 Goed bestuur in governancecodes

De afgelopen jaren zijn in tal van sectoren codes voor goed bestuur ontwikkeld. Gebaseerd op twee rapporten van de Algemene Rekenkamer, aangevuld met de analyse van enkele recente governancecodes, laat dit artikel de uitkomsten zien van een vergelijking van een tiental codes. Daaruit  blijkt dat in een aantal codes toch nog onderdelen voor goed bestuur ontbreken.54 Good governance met dubbelrollen, kan dat?

Bij corporate governance worden vier hoofdrollen opgevoerd, namelijk die van eigenaar/aandeelhouder, directeur/Raad van Bestuur, toezichthouder/commissaris en belanghebbende. Meestal worden deze rollen door verschillende personen of instanties vervuld. Soms is sprake van dubbelrollen, bijvoorbeeld als een aandeelhouder tevens lid van de Raad van Commissarissen is. Maar dubbelrollen en good governance, gaat dat wel samen?60 Governance-case: Informatie Beheer Groep

De Informatie Beheer Groep (‘IB-Groep’) is een uitvoeringsorganisatie met een adequaat wettelijk toezichtkader. Toch kiest zij vrijwillig voor allerlei aanvullende verantwoordingsvormen om belangstellenden in staat te stellen zich een gefundeerd oordeel te vormen over de prestaties van de organisatie, én om een eigen dynamiek te brengen in de verdere ontwikkeling van de dienstverlening. Een praktijkcase over horizontale verantwoording.66 De Goed Bestuur jaarlezing 2006

Van VOC-bestuurders die zichzelf verrijken tot ceo’s die zich als zonnekoningen gedragen, van old boys network tot checks & balances, van traditionele machtsbolwerken tot calculerende stakeholders. De uitdagingen voor goede corporate governance varieert naargelang de maatschappelijke en economische omstandigheden. Een verslag van de boeiende discussies tijdens de Jaarlezing Goed Bestuur 2006.69 Werkdruk en beloning van de commissaris

Het bezoldigingsbeleid van het bestuur van een beursgenoteerde NV wordt vastgesteld door de algemene aandeelhoudersvergadering (AvA). Voor de beloning van de Raad van Commissarissen gebeurt dat  – nog - niet. In dit artikel wordt aangetoond dat de beloning voor de RvC rechtstreeks samenhangt met die van de Raad van Bestuur (exclusief aandelen en opties) en in mindere mate met de werkdruk. En dat laatste is eigenlijk wel wenselijk.Nummers in deze jaargang
Goed Bestuur en Toezicht 2006 4

nr. 4

Goed Bestuur en Toezicht 2006 3

nr. 3

Goed Bestuur en Toezicht 2006 2

nr. 2

Goed Bestuur en Toezicht 2006 1

nr. 1

Reageer