• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Goed Bestuur en Toezicht 2014 2
10 De Investor Stewardship mythe

Moeten aandeelhouders betrokkenheid tonen bij het beleid van de ondernemingen waarin zij beleggen? Institutionele beleggers in Nederlandse beursfondsen worden daartoe via de Corporate Governance Code wel aangespoord. Maar is dit ‘institutional investor stewardship’ wel realistisch? Uit economisch, juridisch en empirisch promotie-onderzoek blijkt dat niet. Meer begrip van de drijfveren van ‘stewardship’ gedrag van beleggers is nodig voor het vergroten van het realiteitsgehalte van stewardship bepalingen in codes.18 Interview met Barbara Bier

Organisaties in de private en de semipublieke sector worden geconfronteerd met steeds meer en strengere wet- en regelgeving. In het nieuwe voorontwerp wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, waar ook toezichthouders in semipublieke organisaties mee te maken krijgen, wordt ook het toezichthoudend orgaan voor stichtingen en verenigingen geregeld. Barbara Bier, hoogleraar en oud notaris, legt uit dat een uniforme regeling ten aanzien van de taak voor toezichthoudende organen van rechtspersonen wordt voorgesteld waarin, anders dan voor het bestuur, niet verwezen wordt naar de mogelijkheid van een taakverdeling . Dat is geen omissie, denkt Bier. “De minister lijkt geen taakverdeling in een RvT of RvC van een rechtspersoon te willen, maar de nadruk geheel te leggen op de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad.”24 Veranker publiek belang in intern toezicht

Uit een vergelijking van vier governancecodes in de semipublieke sector blijkt dat ze weliswaar verschillen in omvang en structuur, maar niet veel van inhoud: de normen, principes en directieven op de drie thema’s besturen, toezicht houden en verantwoorden vertonen veel gelijkenis. Deze thema’s zouden de kern moeten zijn van elke governancecode, dus zou dan niet gewerkt kunnen worden met een metacode voor semipublieke instellingen? Er wordt een aanzet gegeven voor de borging van het publieke belang in de raden van toezicht door de herintroductie van de reeds bekende figuur van de “regeringscommissaris”. Deze zou de verbinding kunnen vormen tussen het interne toezicht binnen de semipublieke instelling en de - het algemeen belang toepassende - externe toezichthouder.33 De professie van het toezicht houden

Toezicht houden heeft veel kenmerken van een echt vak. Maar om zich tot een professional te kunnen ontwikkelen, moet een intern toezichthouder naast kennis en vaardigheden ook ervaring opbouwen. Ook heeft een beroepsgroep ruimte nodig voor eigen interpretatie. Maar dan moet haar die ruimte wel gegund worden. Als toezicht een werkelijke professie wordt, is er veel te winnen aan goed bestuur.42 Duurzamer beloningsbeleid hard nodig

De crisis heeft niet geleid tot een herijking van het beloningsbeleid. Wel kiezen ondernemingen een breder palet aan prestatiemaatstaven bij het vaststellen van de variabele beloning. Ook wordt de korte termijn cash beloning uitgesteld en moeten bestuurders aandelen in de onderneming houden. Drie thema’s voor de agenda van de remuneratiecommissie: de bestuurder als werknemer, matiging van variabele beloning en de rol van de ondernemingsraad.47 Inhoud en integriteit gaan zwaarder wegen

Als gevolg van meer druk op de organisatie ervaren commissarissen hun taken als zwaarder dan voorheen, blijkt uit onderzoek van PMP Supervisor. Op basis van de uitkomsten zijn vijf belangrijke trends voor toezichthouders te signaleren. Een zwaardere selectie op inhoud en integriteit zal noodzakelijk zijn om effectief in te kunnen spelen op toegenomen druk en complexiteit.50 Strategisch risico = onzekerheid

Ondernemingen moeten rapporteren over hun strategische risico’s, maar onduidelijk is wat dat nu eigenlijk zijn. Bovendien willen ze concurrenten niet onnodig informeren. We kunnen doorgaans beter spreken van strategische onzekerheid dan van strategisch risico, is de conclusie van een later te publiceren onderzoek.52 Philips versus Philips

In de jaren tachtig woedde er een felle machtsstrijd binnen het Philipsconcern die geheel verborgen is gebleven. De strijd tussen ‘Eindhoven’ en ‘Amerika’ had zeer slecht kunnen aflopen voor de hele onderneming. Dat het niet zo ver gekomen is, komt voor een belangrijk deel door de vasthoudendheid van concernjurist Hans Beekhuis. Hij hield over de periode een fascinerend dagboek bij.Nummers in deze jaargang
Goed Bestuur en Toezicht 4 2014

nr. 4

Goed Bestuur en Toezicht 3 2014

nr. 3

Goed Bestuur en Toezicht 2014 2

nr. 2

Goed Bestuur en Toezicht 2014 1

nr. 1

Reageer