• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Goed Bestuur & Toezicht 4 2017

INHOUD GB&T 4 2017

10
“LEER WAARDENVRIJ OVER MACHT PRATEN”
Jan Schoenmakers

Adviseur en coach Oscar David is bijna dagelijks bezig met macht en machtsuitoefening. Hij schreef daarover het boek Macht, van Instinct tot Integriteit. Hoe dichter bij de top, des te minder een manager bezig is met managen en des te belangrijker het machtsspel wordt. Zonder machtsuitoefening is leiderschap niet effectief, betoogt David.
 
16
DUURZAAM ONDERNEMEN, MEER DAN HET AFVINKEN VAN EEN CODE
Wouter Scheepens
 
Toenemende aandacht voor duurzaamheid binnen grote bedrijven is op zichzelf een goede ontwikkeling. Maar met de compliance benadering die tot nu toe overheerst zal geen transitie worden gerealiseerd. Het topmanagement zal meer regie moeten nemen, maar daarvoor is allereerst een ambitieuze maatschappelijke missie nodig, die de druk van korte termijn verwachtingen op de financiële markten kan weerstaan.
 
22
TRAINEES IN DE RVT; EEN GOUDEN FORMULE
Noor van Leeuwen
 
De Raad van Toezicht van zorginstelling De Zijlen startte in september 2016 met twee trainees: mensen met voldoende werkervaring, maar nog geen toezichtervaring, die graag een nevenfunctie als toezichthouder wilden verkrijgen. Gedurende een jaar participeerden ze in alle activiteiten van de RvT en kregen daarbij wisselende begeleiding van de individuele toezichthouders. Een verslag.
 
28
HOUD IK GOED TOEZICHT?
Dick Ruimschotel
 
Toezichthouders van semipublieke organisaties zijn in het algemeen tevreden over zichzelf, de RvT en het bestuur. Ze hebben houvast aan de belangrijkste principes van toezicht. Ze weten hoe ze hun kwaliteit en effectiviteit moeten waarderen. Voorgelegde dilemma’s en pijnpunten worden zelden als heel problematisch ervaren. Er is echter een gebrek aan onafhankelijke informatie over het hoofdobject van toezicht; het bestuur en de organisatie en daarmee over de effectiviteit van het toezicht.
 
38
PASSENDE EVALUATIES VOOR RADEN VAN TOEZICHT
Goos Minderman, Willem van Leeuwen en Marianne
Luyer
 
Raden van toezicht en raden van commissarissen dienen ieder jaar hun functioneren te evalueren. Eéns in de twee of drie jaar dient dat te gebeuren met een externe deskundige. Er zijn inmiddels vele methodes en instrumenten beschikbaar, passend bij de diverse doelstellingen van de evaluatie. Dit artikel bevat ervaringen en een overzicht van de gevolgde procedure in de semipublieke sectoren
 
46
TOEZICHTHOUDER HEEFT GOEDE ANTENNE NODIG
Arjen van Rijn en Charles Bloema
 
Het is de vraag of de toezichthouder wel altijd voldoende zicht heeft op de organisatie waarvoor hij verantwoordelijk is. Urgent wordt het wanneer de grens tussen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid wordt overschreden. Dat wil elke toezichthouder toch wel heel graag vermijden. Tips voor het ontwikkelen van een goede antenne voor ‘verdachte’ signalen en andere Red Flags.
 
48
TIEN VRAGEN VAN DE RVC OVER CULTUUR
Jan Schoenmakers
 
Cultuur en gedrag worden steeds meer gezien als bepalende factoren in het beleid van een onderneming. Dat blijkt ook uit de herziene corporate governance code. Commissarissen zijn echter nog niet zo bedreven in het toezicht op de cultuur aan de top van hun organisatie. Muel Kaptein helpt met tien vragen waarvan de antwoorden veelzeggend zullen zijn over de organisatiecultuur.
 
54
“STAKEHOLDERENGAGEMENT HANGT SAMEN MET HET DNA VAN EEN LAND”
Auke de Bos
 
Meer dan ooit staan organisaties voor de vraag welke waarde zij creëren en hoe zij op de langere termijn willen functioneren. Maar met wie staan ze eigenlijk in contact? En hoe kunnen ze gebruikmaken van de inzichten van hun stakeholders? Jan Peter Balkenende (EY): “Vragen over “purpose” en “values” kun je niet beantwoorden zonder een goede stakeholderdialoog.”
 
58
BELONINGEN: MINDER REGELS, MEER DIALOOG
Janet Visbeen en Marieke de Vries
 
Het hoofdstuk ‘Beloningen’ is in de herziene Corporate Governance Code (‘Code’) vereenvoudigd. Bepalingen die ook in wet- of regelgeving voorkomen en gedetailleerde voorschriften zijn eruit gehaald. De Commissie daagt bestuurders en commissarissen uit zelf een passende invulling te geven aan hun verantwoordelijkheden.
 
 
RUBRIEKEN
Selectief 6
Column Hugo Reumkens 15
Column André Nijhof 27
Lezen over governance 36
International Digest 50
Nummers in deze jaargang
Goed Bestuur & Toezicht 4 2017

nr. 4

Goed Bestuur & Toezicht 3 2017

nr. 3

Goed Bestuur & Toezicht 2 2017

nr. 2

Goed Bestuur & Toezicht 1 2017

nr. 1

Reageer